Vedtekter

Lover for Sletta vel

 

  § 1 Navn

Foreningens navn er Sletta Vel.

 

§2 Formål og virkemidler

2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, for både kvinner, menn, unge og eldre.

  2.2 Foreningen skal være partipolitisk uavhengig. og skal ikke arbeide for politiske oppfatninger, som vil ødelegge dets ideelle oppgaver.

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

§ 3 Juridisk person.

3.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap

4.1Medlem kan enhver bli som er bosatt innen velets område, eller som føler seg naturlig knyttet til dette. Medlemmer under 16 år har tale-, møte- og forslagsrett men ikke stemmerett. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

Husstandsmedlemskap kan tegnes for flere personer med fast bopel på samme adresse.

§ 5 Kontingent

5.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten etter forlag av styret.

§ 6 Årsmøte

6.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før avvikling av årsmøtet.

Innkallingen til årsmøtet skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.

6.2 Enhver som bor innenfor Velforeningens område har adgang til årsmøtet. For å ha talerett og stemmerett på årsmøtet, må en være medlem av Velforeningen.

6.3 Årsmøtet behandler, hvis besluttningsdyktig:

1. Årsmelding

2. Revisorbekreftet regnskap

3. Innkomne forslag /sak

4 Valg av:
- Styreleder – Nestleder- 1 styremedlem – 1 vara medlem – sekretær - kasserer – Valgkomité på 3 medlemmer – Revisor (er)- Eventuelle komiteer. (Minimum til styret).

6.4 Det velges en møteleder til å lede årsmøtet, en referent, to til å telle stemmer, samt to til å underskrive protokollen.

 Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert, sendes samtlige medlemmer.

6.5 Alle styremedlemmer og komité medlemmer velges for to år av gangen.

Samtlige kan gjenvelges.

6.6 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  Det skal gjennomføres skriftlig valg hvis en av medlemmene krever det.

6.7 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

7.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles.

 Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 8 Medlemsmøter

8.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 14 dager forut.

§9 Velforeningens ledelse (styret)

9.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret blir valgt av årsmøtet. Styret bør være slik sammensatt at flest mulig kretser og interesser blir representert.

Leder av barne-og ungdomsgruppa  og fest-komiteen går automatisk inn i styret og anses som et fullverdig styremedlem med stemmerett. Komiteene konstituerer seg selv og velger selv sin leder. De øvrige Komiteene blir innkalt til styremøter når det anses tjenlig eller når de ytrer ønske om det.

9.2 Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

2. Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

3. Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi.

4. Etter behov, oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

5. Etter beste evne å søke og å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter

9.3 Styret holder møter når leder bestemmer eller to av styremedlemmene forlanger det.

9.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

 9.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler.        

                      Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12

9.6 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre medlemmer av styret er til stede. Alle styremedlemmene skal innkalles til alle styremøter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§10 Vedtektsendringer

10.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§11 Oppløsning.

11.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 3/4 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

11.2 Ved oppløsning vil foreningens midler bli satt inn på sperret konto i 1-et år, i påvente av en eventuell ny oppstart av Sletta vel. Dette forutsetter at den økonomiske situasjonen tillater det. Etter fristens utløp vil foreningens midler tilfalle iht. Sletta vels formålsparagraf.

Sletta 09.03.11


 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

19.05 | 11:24

Da booker jeg huset den 7 September
Kommer tilbake for nærmere opplysninger

18.05 | 14:27

Send mld på 99 31 72 20 du.

Mvh. Tove Bakkelund

18.05 | 14:26

Hei.
Huset er ledig 7. september

18.05 | 12:39

Hei
Leie av lokale den 7 September for et 50 års lag med live musikk
Er det ledig den datoen?